Ochrana osobních údajů

 

PRO SECURITY SE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizováno 11.2.2020

 1. NÁŠ PŘÍSTUP K OCHRANĚ TVÉHO SOUKROMÍ
  • Dbáme na bezpečí údajů a dat, které nám v rámci naší spolupráce poskytneš.
  • Necháváme na tobě, které údaje a data nám svěříš – pokud se rozhodneš využívat našich služeb, můžeš se rozhodnout, zda nám ke zpracování poskytneš jen nezbytné minimum informací, nebo zda nám jich sdělíš více, abychom ti mohli zpřístupnit veškeré výhody.
  • Chceme po tobě pouze údaje, které k poskytování našich služeb potřebujeme. S nimi pak nakládáme jen za níže uvedenými účely. Nepředáváme je nikomu, kdo s nimi nemá důvod zacházet.
  • V rámci našeho fungování spolupracujeme s osvědčenými partnery, kteří pro nás zajišťují důležité činnosti – například poskytování technického zázemí, ukládání dat, jejich zálohy apod. Tito partneři mohou mít přístup k tvým údajům, vždy však pouze v rozsahu služby, kterou pro nás vykonávají. Více informací najdeš níže.
 2. PRO SECURITY SE JAKO SPRÁVCE TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce odpovídá za zákonnost zpracování tvých osobních údajů – je osobou, která stanoví, za jakým účelem a jakými prostředky bude tvá data zpracovávat a chránit. Se správcem můžeš také řešit záležitosti týkající se ochrany svého soukromí a můžeš u něj uplatnit svá práva.
  • Správcem osobních údajů shromážděných při používání webu PRO SECURITY SE a rozhraní PRO SECURITY SE on Sinch je:
   • PRO SECURITY SE s.r.o., IČ: 034 23 379, se sídlem Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 1697.
   • Web: www.pro-security.cz
   • E-mail: provoz@pro-security.cz
   • Telefon: +420 605 503 629
 3. ROZSAH NÁMI PROVÁDĚNÉHO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Rozsah tvých osobních dat, která budeme zpracovávat, záleží na tom, které naše služby se rozhodneš využívat a jaká zvolíš jejich nastavení. Ke zpracování tvých dat dochází v následujících situacích:
  1. Procházíš náš web
   • Účel zpracování: Přizpůsobení uživatelského rozhraní tvým potřebám a obstarávání návštěvnických dat pro zkvalitňování našich služeb
   • Právní důvod zpracování: Naše oprávněné zájmy na budování kvalitní online identity a tvůj souhlas se sběrem cookies (v preferencích svého prohlížeče můžeš nastavení cookies kdykoli změnit – více info najdeš v sekci „Nastavení cookies“)
   • Zpracovávané údaje: Cookies, data o používání našeho webu (např. data o zařízení)
   • Doba zpracování: Zpracování tzv. Session cookies trvá pouze po dobu používání prohlížeče (tj. do jeho zavření). Zpracování tzv. Persistent cookies (dlouhodobých) trvá do doby jejich expirace uvedené v jejich kódu, kdy tato doba nepřesahuje 12 měsíců.
  2. Kontaktuješ nás skrz formulář nebo e-mail
   • Účel zpracování: Komunikace s veřejností a vyřizování tvých dotazů či požadavků
   • Právní důvod zpracování: Tvůj souhlas udělený odesláním zprávy, naše oprávněné zájmy na zhodnocování a zlepšování komunikace s veřejností
   • Zpracovávané údaje: E-mail, případné další osobní údaje dobrovolně uvedené ve zprávě
   • Doba zpracování: Standardně po dobu naší aktivní komunikace, archivace komunikace související s uplatňováním nároků a žádostí v maximálním trvání 3 roky od uzavření komunikace.
  3. Zaregistruješ se do našeho rozhraní PRO SECURITY SE on Sinch
   • Účel zpracování: Zřízení a vedení uživatelského účtu, umožnění plnění pracovních úkolů (přidělování práce) a jejich organizace. Rozhraní PRO SECURITY SE on Sinch nám umožňuje nabízet ti konkrétní pracovní příležitosti a tobě umožňuje přihlašovat se na konkrétní práce, sledovat historii svých odpracovaných akcí včetně pracovního hodnocení, kterým můžeš dosáhnout na vyšší hodinový výdělek.
   • Právní důvod zpracování: Plnění smlouvy uzavřené mezi námi a tebou
   • Zpracovávané údaje: jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní číslo, pohlaví, datum a v případě zadání platného promokódu i promokód.
   • Doba zpracování: Do zrušení uživatelského účtu, některé údaje související s plněním práce jsme však jako zaměstnavatel povinni zpracovávat i po zrušení uživatelského účtu, a to po dobu stanovenou zákonem (např. 30 let co se týče dokumentace k důchodovému pojištění apod.)
  4. Používáš rozhraní PRO SECURITY SE on Sinch a vyplňujete do něj informace o sobě
   • Účel zpracování: Vedení uživatelského účtu, evidence údajů pracovněprávní povahy, přizpůsobování pracovních podmínek tvým potřebám
   • Právní důvod zpracování: Plnění smlouvy, plnění právní povinnosti PRO SECURITY SE jako zaměstnavatele
   • Zpracovávané údaje: jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní číslo, pohlaví, datum registrace, promokód, profilová fotografie, státní občanství, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu, aktuální adresu bydliště, rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, datum posledního přihlášení do aplikace, schválení novinek, dostupnost či nedostupnost zadaná v osobním kalendáři, seznam pozvaných pracovníků.
   • Při používání PRO SECURITY SE on Sinch se můžeš rozhodnout, které údaje nám poskytneš. Pokud jsou některé povinné (například pro potřeby uzavření dohody o provedení práce), budeš o tom v aplikaci informován. Ve zbytku se můžeš rozhodnout, jestli nám údaje sdělíš nebo ne – jejich uvedení nám může pomoci zkvalitnit vzájemnou spolupráci a poskytnout ti větší výhody (např. záložka „Atributy“ ve tvém profilu).
   • Doba zpracování údajů: Údaje související s vedením účtu zpracováváme do doby jeho odhlášení. Některé informace zpracováváme déle, pokud nám tak uloží zákon (pracovněprávní dokumentace), případně pokud je to nutné pro ochranu našich nároků a zájmů.
  5. Jsi naším zaměstnancem
   • Účel zpracování: Plnění povinností ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Po úspěšné registraci spolu uzavřeme dohodu o provedení práce, na základě které u nás budeš moci pracovat.
   • Právní důvod zpracování: Plnění smlouvy a plnění právní povinnosti PRO SECURITY SE jako zaměstnavatele.
   • Zpracovávané údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, údaje o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvu, evidenci pracovní doby a jiné doklady, například kopie informací o zaměstnanci, které zaměstnavatel poskytl orgánům oprávněným je vyžadovat, upozornění na porušení pracovní kázně apod. V případě cizinců i číslo občanského průkazu či pasu, vystavitele daného dokladu a nejvyšší dosažené vzdělání.  Další případné povinné údaje, o kterých se více dozvíš například ZDE.
   • Doba zpracování: Doba zpracování je uložena odlišně různými právními předpisy. Tak například evidenční listy důchodového pojištění můžeme ukládat 3 roky od skončení spolupráce, podklady pro vedení účetnictví 5 let po skončení účetního období, daňové doklady 10 let apod.
  6. Účastníš se našich akcí
   • Účel zpracování: Zajištění organizace a průběhu akce, vyřizování komunikace související s akcí, dokumentace akce za účelem propagace PRO SECURITY SE
   • Právní důvod zpracování: Plnění smlouvy (na základě které se akce účastníš) a případný souhlas s pořizováním fotografií a jejich použitím.
   • Zpracovávané údaje: veškeré údaje již uvedené v předchozích bodech 4 a 5 a dále datum první účasti, datum přihlášení na směnu, datum poslední účasti na směně, počet odpracovaných hodin, honorář, zpětné vazby od ostatních pracovníků a případně i klientů, počet účastí v určité profesi, na určité lokaci či pro daného klienta,
   • Doba zpracování: Údaje související s účastní na akci, které nejsou potřebné pro zajištění jakýchkoli nároků uchováváme do doby vyřízení komunikace související s akcí, jinak po dobu 3 let od ukončení akce. Kde je právním důvodem zpracování souhlas, uchováváme data do okamžiku odvolání souhlasu.
  7. Odebíráš e-mailové novinky
   • Účel zpracování: zasílání e-mailových novinek s čerstvými informacemi o činnosti PRO SECURITY SE na tvůj e-mail
   • Právní důvod zpracování: Tvůj souhlas
   • Zpracovávané údaje: E-mail
   • Doba zpracování: Do odvolání souhlasu
   • Více informací o tom, jak novinky zasíláme, jak často a jak je můžeš odhlásit, najdeš v sekci „Zásady mailingu“
 1. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
  • Poskytnutí tvých osobních údajů je v případě našich služeb dobrovolné. To znamená, že je čistě na tvém uvážení, jestli nám své údaje svěříš nebo ne.
  • Musíme ale současně připomenout, že poskytnutí osobních údajů je v některých případech nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby nebo navázání spolupráce. Například s tebou nemůžeme uzavřít DPP, pokud nám nesdělíš údaje, které musíme jako zaměstnavatel zpracovávat. Stejně tak ti nemůžeme zřídit a vést uživatelský účet, pokud při registraci nezadáš nutné údaje. Dobrovolnost tady tkví v tom, že se stále můžeš rozhodnout, zda tyto služby využít, resp. zda s námi navázat spolupráci.
 1. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
  • Zpracování tvých osobních údajů je zákonné, jen pokud se opírá o některý z právních důvodů uvedených v evropském nařízení známém jako GDPR. Naše zpracování se opírá o tyto důvody:
   • Plnění smlouvy
    • To se týká případů zpracování tvých osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu v rozhraní PRO SECURITY SE on Sinch, přidělováním práce na základě DPP nebo jiné smlouvy, zajišťováním účasti na akcích či jinými činnostmi, jejichž podkladem je smlouva uzavřená tebou.
   • Plnění právní povinnosti PRO SECURITY SE
    • Tenhle důvod se uplatní tam, kde povinnost zpracovávat určité osobní údaje stanoví PRO SECURITY SE přímo zákon či jiný závazný právní předpis – například zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o důchodovém pojištění, zákon o účetnictví apod. Uplatní se zejména při plnění povinností PRO SECURITY SE jako zaměstnavatele a účetní jednotky.
   • Oprávněné zájmy správce
    • Našimi oprávněnými zájmy je například shromažďovat data o návštěvnosti a používání našich online služeb pro účely jejich zkvalitnění, užívat data pro účely budování dobrého jména PRO SECURITY SE (například informování o proběhlých akcích, zpracování materiálů apod.) nebo uchovávat údaje pro účely vymáhání případných nároků včetně těch uplatněných jiným subjektem než námi.
   • Souhlas subjektu údajů
    • Tvůj souhlas potřebujeme v situacích, kdy se neuplatní žádný z výše uvedených právních titulů. Pokud bychom chtěli použít tvoje údaje v souvislosti s vlastní propagací, potřebujeme k tomu tvůj souhlas. Stejně tvůj souhlas potřebujeme k tomu, abychom ti zasílali na email novinky.
    • Udělený souhlas můžeš kdykoli snadný způsobem odvolat – stačí napsat na provoz@pro-security.cz a informovat nás, že svůj souhlas bereš zpět.
 2. NAŠI ZPRACOVATELÉ
  • PRO SECURITY SE v tom není sám. Při naší činnosti využíváme služeb třetích stran (našich partnerů), které nám pomáhají řádně fungovat a umožňují nám zajišťovat kvalitní služby. Jedná se zejména o partnery poskytující technické zázemí našim službám, případně specializované služby, které potřebujeme zajišťovat externě.
  • Tito zpracovatelé (respektive jejich kategorie) mohou mít při splnění zákonných podmínek přístup k tvým údajům, a to tehdy, je-li jejich poskytnutí nezbytné pro plnění závazků, které jsme si smluvili. Ke zpracování údajů těmito subjekty dochází pouze v minimálním nutném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou údaje poskytnuty.
  • Využíváme služeb těchto zpracovatelů:
   • Sinch, s.r.o., IČ: 24274330, se sídlem Zdiměřická 1427/9, 149 00 Praha 4 – provozovatel aplikace Sinch pro staff management, v níž probíhá zadávání práce a volení směn;
   • Facebook Inc. A Facebook Ireland Ltd – provozovatel platforem Facebook a Instagram, kde má PRO SECURITY SE zřízené uživatelské profily pro účely prezentace;
   • Google – poskytovatel nástrojů pro sledování návštěvnosti a uživatelské interakce a dalších nástrojů sady Google;
   • Poskytovatel hostingu pro web PRO SECURITY SE;
   • Poskytovatel SMS brány pro zasílání zpráv o nových pracovních příležitostech;
   • Externí poskytovatel služeb ukládání a zálohování dat;
   • Externí poskytovatel účetních služeb;
   • Externí poskytovatel právních služeb.
   • Externí poskytovatele služeb fyzické.
   • Externí poskytovatelé jiných služeb, které PRO SECURITY SE využívá.
  • Dalšími příjemci tvých osobních údajů mohou být též naši klienti, kteří do aplikace PRO SECURITY SE on Sinch zadávají akce a poptávají pracovníky – mohou vidět vaše osobní údaje – tj. těch, které jsou nezbytné pro naší společnou kooperaci.
  • PRO SECURITY SE nepředává osobní údaje do třetí země (tj. mimo EU).
 3. TVOJE PRÁVA A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ
  • Ve vztahu ke svým osobním údajům můžeš uplatnit následující práva:
   • Právo na přístup k osobním údajům – tj. právo získat informace o tom, které tvé údaje zpracováváme
   • Právo na opravu údajů v případě, že jsou nepřesné – údaje můžeš měnit přímo v aplikaci
   • Právo na výmaz osobních údajů, nebudou-li dále potřebné pro stanovený účel
   • Právo na omezení zpracování, tj. právo požadovat, abychom údaje dočasně zpracovávali pouze uložením
   • Právo na přenositelnost údajů, tj. jejich předání jinému správci, je-li to možné
   • Právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našich oprávněných zájmů
   • Právo kdykoli bez sankce odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů – souhlas můžeš odvolat buďto odškrtnutím příslušných políček v aplikaci nebo e-mailem zaslaným na provoz@pro-security.cz
  • S požadavkem na uplatnění některého ze svých práv se na nás můžeš obrátit mailem na provoz@pro-security.cz, případně využít jiný kontakt uvedený v těchto zásadách. Je důležité, abychom věděli, kdo práva uplatňuje a co bychom měli udělat – proto můžeme požadovat ověření identifikačních údajů, aby bylo možné žádostem vyhovět. Nechceme, aby se údaje dostaly do nepovolených rukou.
  • Věříme, že dokážeme jakékoli tvoje dotazy či žádosti k tvé spokojenost rychle vyřešit. I tak máš právo podat případnou stížnost proti našemu zpracování k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty a info najdeš na uoou.cz.
 4. NASTAVENÍ COOKIES
 5. ZÁSADY MAILINGU
  • Pokud využiješ některé z našich služeb/akcí, můžeme tě v budoucnu příležitostně oslovit prostřednictvím mailu s nabídkou obdobných služeb/akcí. Takový postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti. Pokud si takové maily nebudeš už přát do budoucna dostávat, stačí provést odhlášení odběru kliknutím na odkaz v doručené zprávě.
  • Co se týče newsletteru, lze ho přihlašovat a odhlašovat v nastavení tvého profilu. Přihlášením odběru newsletteru vyjadřuješ svůj souhlas se zasíláním novinek na svůj e-mail. Odběr můžeš kromě nastavení profilu odhlásit též kliknutím na link v doručené zprávě. Po odhlášení odběru ukončíme zpracování tvých osobních údajů za účelem zasílání novinek.
  • Newsletter posíláme přibližně jednou za 30 dní.
  • Jakékoli dotazy týkající se mailingu s tebou vyřešíme na provoz@pro-security.cz
 6. PLATNOST TĚCHTO ZÁSAD
  • Je možné, že v budoucnu budeme v souvislosti s rozšiřováním a vylepšováním našich služeb muset provést úpravy a dílčí změny těchto zásad. O všem podstatném tě budeme vhodným způsobem informovat, doporučujeme přesto sledovat případné změny těchto zásad.
  • Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 11.2.2020.

2021 © Firma PRO SECURITY SE je zapsána v obchodním rejstříku